Jesteś tutaj: Start / Obiekty / Regulamin lodowiska

Regulamin lodowiska

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17
12.2018

 1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Izabelin z siedzibą przy ulicy 3 Maja 42 w Izabelinie. Podmiotem zarządzającym jest GOSiR Izabelin,  tel. 22 752 68 29.
 2. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny.
 3. Lodowisko czynne jest w godzinach:
  • poniedziałek - piątek
   • 09:00 - 15:00 zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej
   • 15:00 - 16:00 przerwa techniczna
   • 16:00 - 20:00 wstęp wolny
  • sobota - niedziela
   • 11:00 - 20:00 wstęp wolny
   • 15:00 - 16:00 przerwa techniczna
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajeść́ zorganizowanych Zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 5. Dzieci do lat 7 mogą̨ korzystać́ z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 6. Na tafli lodowiska może przebywać́ jednorazowo maksymalnie 50 osób.
 7. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się̨ przerwy techniczne na czyszczenie lodu. Wejście na taflę lodowiska oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są̨ do:
  • przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu,
  • kulturalnego zachowywania się̨ na terenie obiektu,
  • niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,
  • posiadania na rękach - w trakcie jazdy na lodzie - rękawiczek,
  • ostrożnej jazdy na lodzie,
  • dostosowania się̨ do wszelkich uwag i poleceń́ służby porządkowej,
 9. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:
  • wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,
  • wchodzić na taflę w łyżwach długich - „panczenach",
  • wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
  • jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,
  • wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska,
  • rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,
  • jeździć z kijami hokejowymi,
  • palić tytoniu, wnosić i spożywać alkoholu oraz środków odurzających na terenie obiektu pod rygorem usunięcia z obiektu,
  • używać telefonu podczas jazdy,
  • wprowadzać zwierząt na taflę.
 10. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą̨ wpuszczane na teren obiektu.
 11. W stosunku do osób, które nie przestrzegają̨ niniejszego regulaminu służba porządkowa może zastosować następujące środki
  • zwrócić publicznie uwagę̨ i wezwać do zachowania porządku,
  • wyprowadzić́ z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,
  • osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminu nie będą̨ wpuszczane na teren obiektu przez cały sezon.
 12. Korzystanie z lodowiska odbywa się̨ na własną odpowiedzialność.
 13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko będzie zamknięte
 14. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się̨ z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

 

TELEFONY ALARMOWE:

 • POLICJA 997
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • OGÓLNY pomoc 112

Galeria

 • Powiększ zdjęcie dzieci na lodowisku

  dzieci na lodowisku