Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin

Sprawy komunalne

Zadania i prace Działu Komunalnego GOSiR

Utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych, parkingów wraz z zamiataniem ulic i chodników

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych i opróżnianiu koszy ulicznych

Konserwacja zieleni na nieruchomościach gminnych oraz w pasach drogowych dróg gminnych

Utrzymanie i konserwacja zieleni w rowach odwadniających drogi gminne